Les accions que es desenvolupen en el projecte són les següents:

· Seguiment del projecte comú 'Servei d'Atenció, Informació i Assessorament a les famílies, primera persona i població en general' i de l'evolució de les accions dutes a terme per les diferents entitats. Revisió i supervisió de la documentació de sol·licitud i justificació de cada entitat per al finançament d'aquest projecte.

· Espais de suport i treball en xarxa: comissió tècnica. En aquesta Comissió, hi treballem tots els referents de les entitats. L'objectiu és supervisar els projectes, compartir estratègies i detectar necessitats de cada territori.

· Espais de governança: Junta Directiva: En  aquestes reunions s'acorden les línies estratègiques i els objectius anuals de la Coordinadora. A partir d'aquí, la tècnica informa progressivament de les accions que es desenvolupen, els seus resultats i l'impacte obtingut amb recomanacions de futur.

· Suport, acompanyament i avaluació del projecte pilot 'Suport a l'autonomia per a persones amb problemàtica de salut mental que conviuen amb el familiar'.

· Espai de debat estratègic: Té la finalitat de valorar el present de la Coordinadora i continuar construint un futur millor.