REQUISITS D'ENTRADA:

•Ser major de 18 anys, trobar-se en un moment d'estabilitat clínica i conviure amb un/a o més familiars.

•Signatura del contracte assistencial. La voluntat de canvi i participació per part dels dos és fonamental per a l’èxit de la intervenció.


CRITERIS DE PRIORITZACIÓ:

Nombre i gravetat de les necessitats d'atenció.

•Presència d'alguna de les següents circumstàncies: dificultats socioeconòmiques greus, altres càrregues familiars, limitacions físiques o cognitives greus, percepció negativa de l'atenció i relació problemàtica prèvia entre cuidador/a i persona afectada.


ÀMBIT TERRITORIAL I NOMBRE DE PLACES:

•S’obren 8 places.

•Les places es distribueixen a les comarques de la província de Lleida.

• Perspectiva àmbit rural.