OBJECTIUS:
 

•Promoure l’autonomia, la qualitat de vida i l’apoderament de les persones amb diagnòstic de problema en salut mental, sent part activa en el seu procés de recuperació i facilitant la seva inserció comunitària.

•Contribuir al benestar emocional de les persones cuidadores.

•Assolir la comunicació positiva intrafamiliar.

•Lluitar contra l’estigma i l’autoestigma.
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS DIRIGITS A LA PRIMERA PERSONA:
 
•Contribuir al desenvolupament i millora en les activitats de la vida diària de les persones amb diagnòstic.

•Potenciar que la persona participi i es responsabilitzi de la seva vida.

•Fomentar la presa de decisions i l'autonomia.

•Recuperar o adquirir competències personals, interpersonals i psicosocials que requereixen suports i recursos externs.

•Orientar-los en la recerca de serveis encarats a assolir la plena inclusió social.
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS DIRIGITS A L'ENTORN FAMILIAR:
 
•Trencar amb l'aïllament de les persones cuidadores i potenciar la seva inclusió a la comunitat.

•Donar eines a la persona cuidadora fent que esdevingui part activa del procés de recuperació de la persona amb diagnòstic.

•Acompanyar en l’apoderament de la persona cuidadora a través de la seva vinculació al programa i als serveis de l'entitat de referència del territori.


METODOLOGIA D'INTERVENCIÓ:

Destaquem aquests tres eixos principals:

Pla individualitzat: Primer focus d’atenció a la persona. Treball del vincle amb l’equip professional. Coneixement i autoconeixement de la persona per a buscar el seu benestar, la seva autonomia i cocreant les solucions segons la realitat de la persona, els seus desitjos i la relació i implicació de la família.

Xarxa informal: Treball per a involucrar a les famílies, amics… fomentant el suport mutu en l’entorn comunitari.
 

Xarxa formal: Els equips professionals es coordinen i fan d'eina d'engranatge amb els professionals de l'àmbit comunitari.
 METODOLOGIA D'INTERVENCIÓ DIRIGIDA A LA PRIMERA PERSONA:AVALUACIÓ PRIMERA PERSONA:

Tot aquest projecte és desenvolupa pensant en afavorir l'autonomia de la persona amb problemàtica de salut mental i millorar la relació amb els seus familiars. Per això és molt important la seva visió del programa. Desprès d'una entrevista individual dirigida a les primeres persones per tal de recollir l'evolució del seu propi benestar, destaquem aquestes opinions del programa sobre diferents ítems que s'hi treballen: